Resevillkor för utlandsresor

AVTALSVILLKOR

När du köper en resa av Pathfinder Travels faller detta under svensk konsumentlagstiftning, bl.a. paketreselagen och resegarantilagen. Avtalet mellan resenären och Pathfinder Travels regleras av de allmänna och särskilda resevillkoren tillsammans med den information som finns publicerade på Pathfinder Travels hemsida vid tidpunkten för bokning. Specifik information som kommuniceras till resenären angående förändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument ingår även i avtalet.

Numreringen av paragraferna i de särskilda villkoren följer numreringsordningen av paragraferna i de allmänna villkoren. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I fall där de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga är det de särskilda villkoren som är gällande.

PATHFINDER TRAVELS SÄRSKILDA VILLKOR

1. AVTALET
1.2.1 Muntliga löften av Pathfinder, som har betydelse för resenären skall vara noterade på bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/ deltagarbeviset, restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas.
1.3.1. Resenären är skyldig att hålla Pathfinder informerad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och dyl. kan meddelas.

2. ANMÄLAN OCH BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.5 Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura avseende anmälningsavgift på 1000 SEK per person samt slutsumma. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar. Slutbetalning av resan sker mot särskild faktura 50 dagar före avresa, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 50 dagar före avresa skall hela resans pris inbetalas mot faktura inom 5 dagar. För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, vilket anges vid bokningstillfället.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN OCH EXPEDITIONSAVGIFTER
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresan skall resenären erlägga 5% av resans pris.

3.1.2. I de fall där resenärens flygbiljetten inhandlas tidigare än 50 dagar innan avresa är resenären skyldig att villkorslöst betala avbokningskostnaden för flygbiljetten. Vi informerar alltid resenären när flygbiljetten är reserverad och vilken kostnad eventuell avbokning skulle innebära.

3.1.3 Vid avbeställning mellan 50 och 15 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen mindre än 15 dagar före avresa skall resenären betala resans hela pris.

3.3.1 Avbeställning av resa. Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbokning ska ske enligt följande. I första hand per telefon 031-7070080, i andra hand via e-post info@pathfindertravels.se. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej.  Vissa resors karaktär innebär andra avbeställningsvillkor än paragrafer 3.1.1 – 3.1.4 som i sådana fall skall anges vid bokningstillfället.
3.5 Varje ändring som företas av resenären efter erhållen bekräftelse är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i paragraf 3.1.
3.5.1 Vid avbeställning skall utsända färdhandlingar omedelbart returneras till Pathfinder Travels. Återbetalning sker först då färdhandlingarna returnerats.

4. RESENÄRENS RÄTT TILL ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
4.2.1 I många fall kan byte av resenär medföra direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN
5.1.1 Rätt att ändra avtalsvillkoren. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Väder, myndigheter, etc. kan framtvinga förändringar av resplanen. Flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar, inkvarteringar kan ha förändras. Pathfinder Travels strävar efter att hitta likvärdig ersättning. Resplaner är därför alltid preliminära. Att resa på denna typ av resor innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den skickligaste researrangör kan råda. I och med anmälan accepterar resenären detta faktum. Pathfinder Travels förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resan gällanden avtalsvillkor till resenärens nackdel.
5.4.1 Minimiantal deltagare. Om inte annat anges vid bokningstillfället är minimiantalet för att kunna genomföra en resa sex personer. Om minimiantal ej uppnås kan ofta resan genomföras mot ett smärre pristillägg istället för att ställas in. Om pristillägget överstiger 5% av resans totalpris, äger resenären rätt att säga upp reseavtalet.
5.5.1 Ändring av priset. Pathfinder Travels har rätt att ändra resans pris om kostnadsförändringar skett mellan datum för bokning och datum för slutfakturering. Kostnadsförändring kan vara på grund av ändringar i växelkurser (paragraf 5.5), transportkostnader, skatter, tullar eller andra avgifter. Prisändringen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

7. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
7.1.1 Reklamation skall ske senast två månader efter hemkomsten från resan.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
8.3.1 Vaccinationer. Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer för sin resa.
8.3.2 Pass och visum. På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall vara giltigt 6 månader
efter avresa. I de fall visum krävs för skandinaviska medborgare framgår detta av informationspaketet som tillsänds resenären efter bokning Resenären ansvarar själv för visumansökan med hjälp av instruktioner från Pathfinder Travels.
8.3.3 Reseförsäkring. Resenären är ansvarig för sitt eget försäkringsskydd, typ reseförsäkring/hemförsäkring och även ansvarig för att försäkringsskyddet täcker alla aktiviteter som anordnas under resan, tex. bergsbestigning. Dessa aktiviteter anges för respektive resa. Dokument som styrker reseförsäkringen skall medföras på resan, även ute i vildmark.
8.3.4 Kontroll av färdhandlingar. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal av väsentlig betydelse för resenären skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överrensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.
8.3.5 Förkomna biljetter. Flygbiljetten är en värdehandling som resenären noggrant måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett måste ersättas av resenären.

10. DEL I DUBBELRUM
Priserna är normalt beräknade som del i dubbelrum. För ensam resenär kan i vissa fall ett tillägg förekomma. I de fall ensamresenär bokat del i dubbel och ingen resenär finns att dela med utgår enkelrumstillägg. I sådana fall är Pathfinder Travels skyldig att meddela resenär senast 20 dagar före den avtalade avresedagen.

11. TIDTABELL
Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan.

12. RESORNAS KARAKTÄR
Våra resor innebär en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad om att han kan delta i resans alla moment. Avsikten med resorna är ofta att deltagarna ska åka skidor, vandra,klättra eller utöva andra aktiviteter, vilket kan innebära vissa risker. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Pathfinder Travels kan ej hållas ansvarigt för skador han eller hon ådrar sig under aktiviteterna.

14. HEMSIDOR
Pathfinder Travels svarar ej för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Pathfinders egen hemsida (www.pathfindertravels.se). Det gäller även länkar från andra sidor.

16. RESEGARANTI
Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. Pathfinder Travels har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Pathfinder Travels kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.om 1993-02 -02. Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter överenskommelse mellan parterna 1994-08-30.

1. AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.
1.7 Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
1.8 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings- avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet
Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN, FEL OCH BRISTER
6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Nyhetsbrev

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.