Resevillkor för utlandsresor

AVTALSVILLKOR

När du köper en resa av Pathfinder Travels faller detta under svensk konsumentlagstiftning, bl.a. paketreselagen och resegarantilagen. Avtalet mellan resenären och Pathfinder Travels regleras av de allmänna och särskilda resevillkoren tillsammans med den information som finns publicerade på Pathfinder Travels hemsida vid tidpunkten för bokning. Specifik information som kommuniceras till resenären angående förändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument ingår även i avtalet.

Numreringen av paragraferna i de särskilda villkoren följer numreringsordningen av paragraferna i de allmänna villkoren. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I fall där de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga är det de särskilda villkoren som är gällande.

PATHFINDER TRAVELS SÄRSKILDA VILLKOR

1. AVTALET
1.2.1 Muntliga löften av Pathfinder, som har betydelse för resenären skall vara noterade på bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/ deltagarbeviset, restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas.
1.3.1. Resenären är skyldig att hålla Pathfinder informerad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och dyl. kan meddelas.

2. ANMÄLAN OCH BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.5 Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura avseende anmälningsavgift på 3000 SEK per person samt slutsumma. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar. Slutbetalning av resan sker mot särskild faktura 50 dagar före avresa, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 50 dagar före avresa skall hela resans pris inbetalas mot faktura inom 5 dagar. För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, vilket anges vid bokningstillfället.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN OCH EXPEDITIONSAVGIFTER
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften som specificeras i paragraf 2.5.

3.1.2. I de fall där resenärens flygbiljett inhandlas tidigare än 50 dagar innan avresa är resenären skyldig att villkorslöst betala avbokningskostnaden för flygbiljetten. Vi informerar alltid resenären när flygbiljetten är reserverad och vilken kostnad eventuell avbokning skulle innebära.

3.1.3 Vid avbeställning mellan 50 och 15 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen mindre än 15 dagar före avresa skall resenären betala resans hela pris.

3.3.1 Avbeställning av resa. Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbokning ska ske enligt följande. I första hand per telefon 031-7070080, i andra hand via e-post info@pathfindertravels.se. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej.  Vissa resors karaktär innebär andra avbeställningsvillkor än paragrafer 3.1.1 – 3.1.4 som i sådana fall skall anges vid bokningstillfället.
3.5 Varje ändring som företas av resenären efter erhållen bekräftelse är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i paragraf 3.1.

4. RESENÄRENS RÄTT TILL ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
4.2.1 I många fall kan byte av resenär medföra direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN
5.1.1 Rätt att ändra avtalsvillkoren. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Väder, myndigheter, etc. kan framtvinga förändringar av resplanen. Flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar, inkvarteringar kan ha förändras. Pathfinder Travels strävar efter att hitta likvärdig ersättning. Resplaner är därför alltid preliminära. Att resa på denna typ av resor innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den skickligaste researrangör kan råda. I och med anmälan accepterar resenären detta faktum. Pathfinder Travels förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resan gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel.
5.4.1 Minimiantal deltagare. Om angivet minimiantal för varje enskild resa ej uppnås, har Pathfinder Travels rätt att ställa in resan. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast 30 dagar innan avresa.

5.5.1 Ändring av priset. Pathfinder Travels har rätt att ändra resans pris om kostnadsförändringar skett mellan datum för bokning och datum för slutfakturering. Kostnadsförändring kan vara på grund av ändringar i växelkurser (paragraf 5.5), transportkostnader, skatter, tullar eller andra avgifter. Prisändringen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

7. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
7.1.1 Reklamation skall ske senast två månader efter hemkomsten från resan.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
8.3.1 Vaccinationer. Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer för sin resa.

8.3.2 Pass och visum. Det är resenärens ansvar att se till att dennes pass är helt och giltigt enligt ankomstlandets regler och att korrekta ev. visum, visum för mellanlandning, inresetillstånd och/eller andra dokument som är nödvändiga för resans genomförande införskaffats. Ansökningar för detta bör påbörjas i god tid innan avresa om detta krävs. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter.

8.3.3 Reseförsäkring. Resenären är ansvarig för sitt eget försäkringsskydd, typ reseförsäkring/hemförsäkring och även ansvarig för att försäkringsskyddet täcker alla aktiviteter som anordnas under resan, tex. bergsbestigning. Dessa aktiviteter anges för respektive resa. Dokument som styrker reseförsäkringen skall medföras på resan, även ute i vildmark.
8.3.4 Kontroll av färdhandlingar. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal av väsentlig betydelse för resenären skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överrensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.
8.3.5 Förkomna biljetter. Flygbiljetten är en värdehandling som resenären noggrant måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett måste ersättas av resenären.

10. DEL I DUBBELRUM
Priserna är normalt beräknade som del i dubbelrum. För ensam resenär kan i vissa fall ett tillägg förekomma. I de fall ensamresenär bokat del i dubbel och ingen resenär finns att dela med utgår enkelrumstillägg. I sådana fall är Pathfinder Travels skyldig att meddela resenär senast 20 dagar före den avtalade avresedagen.

11. TIDTABELL
Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan.

12. RESORNAS KARAKTÄR
Våra resor innebär en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att resenären är övertygad om att den kan delta i resans alla moment. Avsikten med resorna är ofta att deltagarna ska åka skidor, vandra, klättra eller utöva andra aktiviteter, vilket kan innebära vissa risker. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Pathfinder Travels kan ej hållas ansvarigt för skador som resenärer ådrar sig under aktiviteterna.

14. HEMSIDOR
Pathfinder Travels svarar ej för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Pathfinders egen hemsida (www.pathfindertravels.se). Det gäller även länkar från andra sidor.

16. RESEGARANTI
Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. Pathfinder Travels har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Pathfinder Travels kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens kompletterande särskilda villkor, som är angivna nedan. Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. 1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Datum för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de datum och avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan.

2.5 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. Ändringar före avresan

5.1 Ändring av avtalsvillkor Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser 5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande

6.1.1 Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. Om prisavdrag och skadestånd

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses omständigheter utom arrangörens kontroll, som till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer, och plötsliga politiska eller rättsliga beslut som till exempel ändringar av tillträde till luftrum, indragande av start eller landningstillstånd eller ändrade inresebestämmelser som arrangören inte kunnat påverka eller undvika.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot det ta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.